ALGEMENE VOORWAARDEN
NEEM BIJ VRAGEN GERUST CONTACT OP VIA LUUC@LUUC.EU.

Onder "opdrachtgever" wordt verstaan:
diegene die LUUC.EU verzoekt om voor hem of haar incassowerkzaamheden uit te voeren.

Onder "schuldenaar" wordt verstaan:
diegene die schuld heeft bij de opdrachtgever van LUUC.EU.

De ter incasso overgedragen vorderingen zijn openstaand en opeisbaar en betreffen vorderingen op natuurlijke personen, rechtspersonen en geregistreerde bedrijven, woonachtig of gevestigd in Nederland.

LUUC.EU verkrijgt, na het ontvangen van de opdracht, de volledige volmacht om al die rechtshandelingen te verrichten welke LUUC.EU dienstig zijn c.q. noodzakelijk acht en derhalve ook rechtsgeldende regelingen te treffen en gerechtelijke procedures aanhangig te maken, daarin bijgestaan door juristen of juridisch geschoolde(n), indien van LUUC.EU of door derden die daartoe van LUUC.EU opdracht ontvangt, in overleg met opdrachtgever.

De ter incasso aangeboden vorderingen blijven ten alle vorderingen van de opdrachtgever
Opdrachtgever geeft de vorderingen, ter incasso in handen waarvan / die:
- De schuldenaar een algemeen rechtsgeldige factuur heeft ontvangen.
- Die in Nederlandse valuta zijn uitgedrukt, tenzij de betrokken partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1. KOSTEN

1.1 Bij een succesvolle incasso berekent LUUC.EU 10% provisie over het incassoresultaat. Een betaling op de bankrekening van opdrachtgever geldt ook als een geïncasseerd bedrag.

1.2 Indien incasso niet mogelijk is dan is opdrachtgever niets verschuldigd aan LUUC.EU, met uitzondering van de in artikel 2.8 omschreven situatie.

2. OPDRACHTGEVER

2.1 Opdrachtgever zal, na aangaan van de overeenkomst met LUUC.EU inzake de uithanden gegeven vorderingen geen correspondentie of acties van welke aard dan ook, richting de schuldenaar ondernemen.

2.2 Opdrachtgever dient de vorderingen ter incasso over te dragen aan LUUC.EU tezamen met alle noodzakelijke stukken zoals: algemene voorwaarden, facturen, herinneringen en desbetreffende correspondentie terstond na eerste aanvraag van LUUC.EU. Tevens dient opdrachtgever LUUC.EU elke mogelijkheid te bieden gebruik te maken van alle bewijsmiddelen waaronder ook getuigen en diens verklaringen. LUUC.EU is niet gehouden de juistheid van verstrekte gegevens te controleren en verlangt van opdrachtgever dat deze zal instaan voor de juistheid van afgegeven gegevens en informatie.

2.3 Indien opdrachtgever na het aangaan van de overeenkomst alsnog correspondentie of andere documentatie ontvangt stelt hij deze onverwijld in het bezit van en/of ter beschikking aan LUUC.EU conform de aangegane verplichtingen.

2.4 LUUC.EU stelt zich ten doel, in opdracht en voor rekening van derden, vorderingen van derden, in geldende valuta uitgedrukt, langs buitengerechtelijke wegen, indien nodig, met behulp van derden langs gerechtelijke weg te incasseren. LUUC.EU tracht de volgende bedragen in de volgende volgorde te incasseren:
- Wettelijke incassokosten;
- De hoofdsom of een restant hiervan;
- Wettelijke of contractueel overeengekomen rente.

2.5 LUUC.EU is te allen tijde gerechtigd, indien haar dat gewenst voorkomt, alle omstandigheden van het geval in aanmerking nemende, de zaak zonder voorafgaande toestemming van haar opdrachtgever te schikken, tenzij vooraf anders overeengekomen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst tussen opdrachtgever en LUUC.EU.

2.6 LUUC.EU behoudt zich het recht voor tussentijdse wijzigingen aan te brengen in haar algemene voorwaarden, wanneer de evoluerende omstandigheden in de door LUUC.EU gehanteerde methoden, technieken en tarieven daartoe aanleiding geven.

2.7 Direct na het aangaan van de overeenkomst neemt LUUC.EU de incasso werkzaamheden ter hand tenzij LUUC.EU meent de incasso vordering te moeten weigeren:
- Omdat niet voldaan is aan hetgeen bepaald is in eerdere artikelen in deze algemene voorwaarden.
- De incasso vordering in strijd is met, de wet, de openbare orde, de goede zede en of anderszins.
- Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of conform de afspraken ter beschikking van LUUC.EU is gesteld of dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens LUUC.EU voldoet.

2.8 Wordt het incasseren van een vordering na opdracht van opdrachtgever gestaakt of adviseert LUUC.EU af te zien van verdere vervolging, vanwege later gebleken onvoorziene onzekerheden als gevolg van fouten aan de zijde van de opdrachtgever, dan heeft LUUC.EU recht op een vergoeding van 10% van de gevorderde hoofdsom met een minimum van 45 euro.

2.9 Betalingen van de schuldenaar gedaan aan LUUC.EU of rechtstreeks aan de opdrachtgever zijn in eerste instantie ter voldoening van de incassokosten en komen direct toe aan LUUC.EU en zijn onmiddellijk opeisbaar.

2.10 Betalingen van de schuldenaar rechtstreeks aan de opdrachtgever, vanaf de datum van het aangaan van de overeenkomst, moeten terstond worden gemeld aan LUUC.EU. Deze betalingen worden als incasso resultaat beschouwd.

2.11 Op de afrekening naar de opdrachtgever toe worden, van de door de schuldenaren betaalde bedragen aan LUUC.EU en/of de opdrachtgever, zowel de buitengerechtelijke kosten evenals de voorschotten in mindering gebracht van de hoofdsom.

2.12 Indien LUUC.EU derden moet inschakelen zullen deze kosten zonder opslag of korting integraal worden doorbelast.

2.13 De door LUUC.EU betaalde voorschotten van welke aard dan ook zullen in rekening worden gebracht ook in geval dat een eventuele gerechtelijke procedure al dan niet op tegenspraak van schuldenaar wordt verloren.

2.14 Een incasso procedure kan ondermeer beëindigd worden als:
- De schuldenaar, bij LUUC.EU geen bekende woon- en/of verblijfplaats heeft.
- De schuldenaar is overleden.
- De schuldenaar in staat van faillissement verkeert of surseance van betaling is aangevraagd.
- Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is en een gerechtelijke procedure wordt afgeraden.

3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1 LUUC.EU is niet aansprakelijk voor het risico van vervolging, voor zover de vordering, al dan niet in zijn geheel, opeisbaar blijkt te zijn, voor welke reden dan ook. Dit geldt ook indien de afzonderlijk ter incasso aangeboden vorderingen betrekking hebben op:
- Minderjarigen.
- Overleden personen.
- Personen die in het buitenland woonachtig zijn of resideren.
- Vorderingen die op de datum van overdracht, en daarna, verjaard zijn.

3.2 Niet toerekenbare tekortkoming: Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van LUUC.EU, alsmede iedere niet voorzienbare omstandigheid waardoor de naleving van de overeenkomst kan worden verlangd, gelden als niet toerekenbare tekortkoming van LUUC.EU. Hieronder dient men te verstaan; Bijzondere weersomstandigheden, brand, staking, ongeval of ziekte van personeel of bestuurders van LUUC.EU, beperkende overheidsmaatregelen, oorlog en oorlogsgevaar. In geval van niet toerekenbare tekortkoming van LUUC.EU, heeft deze de keuze om hetzij de nakoming met de duur van de belemmering op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. In dat geval is de opdrachtgever gehouden de gemaakte kosten te vergoeden.

3.3 Tegenprestaties, van schuldenaren of derden, voor zover deze het gevolg zijn van enig verzuim aan de zijde van de schuldenaar worden geldelijk gemaakt bij de opdrachtgever.

3.4 LUUC.EU voert haar werkzaamheden naar eer en geweten uit en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van niet gerechtvaardigde vordering ter incasso en/of de gevolgen die ontstaan uit onderzoek of recherche, op grond waarvan door wie dan ook foutieve beslissingen zijn genomen.

3.5 Het accepteren en het daadwerkelijk in bewerking nemen van vorderingen ter incasso geschiedt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid.

3.6 Informatie en bescheiden, verkregen tijdens de uitvoering van de incassowerkzaamheden door LUUC.EU en niet door de opdrachtgever, blijven te allen tijde eigendom van LUUC.EU.

3.7 Opdrachtgever en LUUC.EU hebben ten tijde, na overleg, recht op inzage van de boekhouding van iedere afzonderlijke opdracht, dossier, termijnbewaking en afrekeningbescheiden, met betrekking tot de overgedragen vorderingen ter incasso.

3.8 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of de termijn dat de uit handen gegeven vordering lopend is. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst na een jaar, met inachtneming van een termijn van zes maanden schriftelijk te beëindigen.

3.9 LUUC.EU is na beëindiging van de overeenkomst gerechtigd de in behandeling zijnde vorderingen ter incasso tot het einde uit te voeren, met in achtneming van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

3.10 Na volledige afwikkeling draagt LUUC.EU in overleg en indien gewenst, de aan haar, door de opdrachtgever ter hand gestelde stukken, over aan de opdrachtgever/opdrachtgever.

3.11 Beide partijen kunnen afwijken van de bepalingen van deze algemene voorwaarden mits dit schriftelijk is overeengekomen en door beide partijen is ondertekend.

3.12 LUUC.EU wijst te allen tijde alle voorwaarden van de hand zoals die gelden vanuit de opdrachtgever. Bij opdracht zijn enkel en alleen deze algemene voorwaarden van toepassing. Opdrachtgever verbindt zich hiertoe zodra een overeenkomst wordt aangegaan en/of een vordering bij LUUC.EU wordt aangebracht en deze als zodanig door LUUC.EU is geaccepteerd.

3.13 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en LUUC.EU is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.